Trường THCS Gia Viễn, truong thcs gia vien,truong cap 2 gia vien, trường cấp 2 gia viễn, xã gia viễn
Sunday, 28/02/2021 - 10:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Viễn

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

  

PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN
TRƯỜNG THCS GIA VIỄN
          Số:  84 /KH-CM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
           
              Gia Viễn, ngày 10 tháng 10 năm 2017
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017 – 2018
Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/08/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo duc và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
Căn cứ công văn 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 07/09/20176 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Thực hiện công văn số 267/PGDĐT ngày 12/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Cát Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017-2018.
    Thực hiện kế hoạch số 81 ngày 10/10/2017 của trường THCS Gia Viễn về Kế hoạch thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và căn cứ tình hình, đặc điểm thực tế của nhà trường. Bộ phận chuyên môn trường THCS Gia Viễn lập kế hoạch chuyên môn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 25/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng. Công văn số 1688/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2017 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;
 2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".
3. Bám sát công văn số 267/PGDĐT ngày 12/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Cát Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017- 2018, để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trọng trong năm học 2017 - 2018.
4. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động nhà trường để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn, đảm bảo tiêu chí kiểm định chất lượng trường học.
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy. Tập trung triển khai thực hiện các phong trào, hội thi về vận dụng kiến thức liên môn; cuộc thi khoa học kỹ thuật; cuộc thi giảng dạy tích hợp. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ, đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới.
6. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển nhà trường, tăng cường tư vấn giáo dục hướng nghiệp, phân luồng đối tượng, năng lực học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác y tế trường học, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.
7. Triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, thực hiện đánh giá tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo Nghị định số 20/2015/NĐ - CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tham mưu cho ngành và chính quyền địa phương về công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục bổ túc văn hóa THCS tại trung tâm học tập cộng đồng.
8. Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch phát triển trường lớp, thực hiện duy trì tốt tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
B. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
I. Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục:
          1.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
1.1. Thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT, nhà trường giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của từng trường và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học đúng thời gian quy định thống nhất trên toàn tỉnh; tuần học thứ nhất từ ngày 21/8/2017; nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học và các lưu ý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các bộ môn của Phòng GDĐT (theo phụ lục đính kèm) để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tổ, nhóm chuyên môn trong năm học 2017-2018.
1.2. Các tổ chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
+ Theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, trong năm học 2017 – 2018, mỗi tổ chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả về Phòng GDĐT, Sở GDĐT và qua diễn đàn trên mạng “trường học kết nối”
+ Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý, phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
1.3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện có hiệu quả Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT, Công văn số 300/PGDĐT ngày 20/9/2016 của Phòng GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 để tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh. Kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày gửi về Phòng GDĐT trước 18/9/2017 để được phê duyệt trước khi thực hiện.
1.4. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ:
+ Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT
1.5. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục trung học. Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.
+ Công tác dạy nghề tiếp tục thực hiện theo Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 229/PGDĐT ngày 06/9/2014 về “Hướng dẫn thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề phổ thông năm học 2014 - 2015”. 
1.6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 2877/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2016 của Sở GDĐT về sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường, tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT cũng như của Phòng GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.
          1.7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;
          1.8. Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới theo hướng dẫn của Phòng GDĐT tại Công văn số 206/PGDĐT ngày 04/8/2017, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam;
          1.9. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa cần chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
II. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá:
1. Đổi mới phương pháp dạy học:
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần các Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; Công văn số 300/PGDĐT ngày 20/9/2016 của Phòng GDĐT. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic : STEM) trong việc thực hiện dạy học những môn học liên quan, từng bước hướng tới thực hiện Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:
- Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, còn coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi khoa học kĩ thuật theo Công văn số 226/PGDĐT ngày 17/8/2017 của Phòng GDĐT về hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2017-2018.
- Chú trọng xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và chương trình giáo dục; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và văn hóa thế giới.
3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá :
- Giao quyền chủ động cho giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
III. Một số chỉ tiêu cơ bản
* Giáo viên:
  1. Chiến sĩ thi đua  - Cơ sở:  03. Lao động Tiên tiến  đạt từ 70 % trở lên.
2. GVDG cấp trường đạt 20 giáo viên trở lên, cấp huyện 07 trở lên; cấp tỉnh 01 giáo viên.
         3. Giáo viên xếp theo chuẩn: xuất sắc: 5 đồng chí; khá: 19  đồng chí.
4. Phó hiệu trưởng xếp theo chuẩn: xếp loại khá trở lên.
5. Xếp loại viên chức cuối năm: Xuất sắc nhiệm vụ 10, Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12, hoàn thành nhiệm vụ 02.
6. Giáo viên dự giờ 02 tiết/1 tháng; tiết dạy UDCNTT 02 tiết/1 đợt thi đua; thao giảng 01 tiết/ 1 đợt thi đua/ 1 giáo viên; hội giảng 01 tiết/ 1 ngày lễ/ 1 tổ;
7. Tổ trưởng, phó hiệu trưởng dự giờ giáo viên 02 tiết / 1 giáo viên /1 học kỳ; Hiệu trưởng 01 tiết/ 1 giáo viên/1 học kỳ;
8. Chuyên đề cấp trường: 02 chuyên đề/tổ CM/ 1 năm học, chuyên đề cấp huyện 1-2 chuyên đề/1 năm học; Thực hiện chủ đề dạy học 02 chủ đề/bộ môn/học kỳ.
4. Kiểm tra toàn diện 30 % thuộc đối tượng kiểm tra; Kiểm tra chuyên đề các lĩnh vực công tác khác của CB GV NV 100%, các tổ chuyên môn và các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.
               100 % CB-GV-NV dự đầy đủ và nghiêm túc các đợt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành GD tổ chức.
               100% CB-GV-NV ý thức tự học, tự rèn, cập nhật kiến thức trên các phương tiện thông tin
               *  Học sinh:
Hạnh kiểm: khá, tốt 95%; trung bình 5% phấn đấu không có học sinh xếp loại yếu.
          Học lực  Giỏi: 10 %;      Khá: 35%  trở lên.
          Yếu kém( kết quả sau thi lại) không quá 2%  phấn đấu không có học sinh có học lực kém;
          Lên lớp thẳng: 95 % trở lên, học sinh lên lớp sau thi lại 98% trở lên;
          TN THCS:  99 % trở lên;
          HS lớp 8 có chứng chỉ nghề 90% trở lên;
         Học sinh giỏi cấp huyện 05 học sinh trở lên, học sinh giỏi tỉnh    02 học sinh trở lên, học sinh giỏi quốc gia phấn đấu 01 học sinh. Tổ chức thi về kiến thức liên môn trong học sinh 01 lần/năm học.
Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường THCS Gia viễn năm học 2017 – 2018, các Tổ chuyên môn và các đồng chí giáo viên nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện báo cáo BGH để cùng tháo gỡ điều chỉnh.
     Nơi nhận:                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
              - Hiệu trưởng(để b/c
                 - Các Tổ CM( để t/h)
                  - Lưu: VT
 
 
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 123
Hôm qua : 74
Tháng 02 : 145
Năm 2021 : 203