Thursday, 29/09/2022 - 02:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Viễn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I Năm học: 2017 – 2018

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I

Năm học: 2017 – 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GIA VIỄN                      Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

     

         Số:  83/ KHCM-THCS                             Gia Viễn, ngày 11  tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I

Năm học: 2017 – 2018

 

 
  

 

                            

Thực hiện công văn số 267/PGDĐT ngày 12/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Cát Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017-2018.

    Thực hiện kế hoạch số 81 ngày 10/10/2017 của trường THCS Gia Viễn về Kế hoạch thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

    Theo kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018. Bộ phận chuyên môn trường THCS Gia Viễn lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Thực hiện công văn số 267/PGDĐT ngày 12/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Cát Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2017-2018.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; vận dụng linh hoạt kỹ thuật trong dạy học; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chuyên môn; tăng cường ứng dụng thí nghiệm, thực hành; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn luyện kỹ năng tự học, khả năng tư duy cho học sinh. Đa dạng các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu, sáng tạo khoa học-kỹ thuật.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về công tác kiểm tra học kỳ, đánh giá xếp loại học sinh. Tập trung đầu chất lượng mũi nhọn học sinh lớp 9; tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

-  Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, kém, từng bước nâng dần chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác dự giờ thao giảng, các hoạt động thanh kiểm tra trong nhà trường.

II/. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Ổn định công tác tổ chức lớp.

2. Thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT, nhà trường giao quyền chủ động cho các tổ chuyên môn tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của từng trường và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học đúng thời gian quy định thống nhất trên toàn tỉnh; tuần học thứ nhất từ ngày 21/8/2017; nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học và các lưu ý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các bộ môn của Phòng GDĐT (theo phụ lục đính kèm) để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng tổ, nhóm chuyên môn trong năm học 2017-2018.

3. Tập trung vào việc đầu tư chất lượng mũi nhọn đối với học sinh giỏi lớp 9 ở các, Toán,  Vật lí, Hóa học, Sinh, Lịch sử, Địa, Tiếng Anh.

4. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh,  phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh.

5. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

+ Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT

6. Tăng cường chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động phát triển năng lực học sinh: Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp.

7. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

8. Thực hiện đúng nội dung chủ đề theo khung phân phối chương trình HĐNGLL, đảm bảo thực hiện 2 tiết/ tháng. Tùy theo  nội dung các chủ đề để lồng ghép giáo dục tư tưởng “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng việc tích hợp nội dung HDGDNGLL vào môn GDCD ở các chủ đề đạo đức và pháp luật nội dung Công ước LHQ về quyền trẻ em vào trong chương trình lớp 9. Giáo dục học sinh tự hào truyền thống quê hương đất nước, ý thức  bảo vệ  chủ quyền, tài nguyên, môi trường, biển đảo, giữ gìn cảnh quan … chú trọng chuyển hoạt động ngoại khóa sang hướng trải nghiệm sáng tạo.

9. Tăng cường công tác thanh kiểm tra dự giờ, thao giảng, thực hiện đổi mới PPDH  đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học theo hướng phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đối với CBQL:

-  Tổ chức biên chế  lớp đầu năm và tiến hành thực hiện chương trình học kì I vào ngày 21/8/2017.

- Triển khai các kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng; Đổi mới PPDH; hướng dẫn  thực hiện năm học của PGD & ĐT Cát Tiên , kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2017 – 2018, qui chế hoạt động chuyên môn, kế hoạch dạy học và các hướng dẫn thực hiện giảm tải chương trình của SGD& ĐT.

- Thực hiện việc kiểm tra dự giờ  theo qui chế chuyên môn năm học 2017 – 2018.

- Phối hợp tổ chức việc kiểm tra chấm thi Giáo viên giỏi vòng trường và tổ chức thi học kì I  đúng quy định.

- Phối hợp triển khai kế hoạch hoạt động sinh hoạt ngoại khoá nhằm hưởng ứng phong trào  thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh học tập tích cực.

- Phổ biến các hội thi do ngành giáo dục tổ chức ( Cuộc thi sáng tạo KHKT, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống trong thực tiễn …).

- Chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, tổ chức thi cấp trường thành lập đội tuyển dự  kiến thi cấp huyện  tháng 11 năm 2017.

- Tổ chức triển khai các chuyên đề cấp trường.

2. Đối với Tổ chuyên môn:

          - Cụ thể hóa nội dung các kế hoạch của chuyên môn nhà trường thành kế hoạch tổ và triển khai đến toàn thể thành viên để thực hiện.

- Trên cơ sở tham khảo ý kiến bộ môn, tổ trưởng tiến hành tổng hợp xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề nộp cho P. Hiệu trưởng phê duyệt theo hướng dẫn thực hiện dạy học theo chủ đề. Việc xây dựng kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), bảo đảm thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học đúng theo  Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

- Thực hiện đúng công tác sinh hoạt tổ chuyên môn, chú trọng dành nhiều thời gian cho việc thảo luận chuyên môn.

- Thực hiện đúng việc sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học 2 lần / học kỳ và sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối.

     - Tăng cường công tác thanh kiểm tra dự giờ, thao giảng, thực hiện đổi mới PPDH  đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học theo hướng phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

         - Có kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm và thi tay nghề giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện.

         - Tích cực kiểm tra giám sát công tác dạy phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9.

         -  Thường xuyên chú trọng công tác dự giờ, thao giảng, kiểm tra nội bộ các thành viên trong tổ.

         -  Chỉ đạo  giáo viên  trong tổ hướng dẫn học sinh tham gia các hội thi do ngành phát động.

         - Đảm bảo tốt các yêu cầu về hồ sơ sổ sách.

* Chỉ tiêu:

- Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ tổ theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ các kế hoạch năm, học kỳ, tháng.

- Thực hiện đúng họp tổ 2 lần/ tháng.

- Duyệt giáo án 2 lần/ GV/ tháng.

- Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành phát động.

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm:

- Duy trì nề nếp lớp chủ nhiệm, thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến học tập của lớp chủ nhiệm.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập, ý thức chấp hành nội qui, giữ gìn vệ sinh trường lớp. Quan tâm nhiều hơn đối với  học sinh có học lực yếu kém, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

- Tích cực công tác vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp các em có ý thức  học  tập và tham gia tốt  việc đóng các khoản phí BHTN ( tự nguyện), học phí ( Thực hiện theo quy định)

- Thường xuyên phối hợp GVBM, PHHS trong công tác phụ đạo học sinh yếu.

- Thực hiện tốt các cuộc họp lớp, PHHS để nắm bắt những vấn đề chung, từ đó có giải pháp giáo dục  đạt hiệu quả.

-  Phối hợp thực hiện các Nội dung HĐNGLL.

- Xây dựng hình thức thi đua thiết thực, có tuyên dương đối với những HS thực hiện tốt nội qui trường lớp và và phê bình đối với những em có biểu hiện sai trái.

- Đảm bảo thực hiện tốt các loại HSSS theo quy định.

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh chấp hành đúng nội qui trường lớp.

- 100% học sinh xác định đúng đắn mục đích học tập và tham gia các phong trào của nhà trường.

- Thực hiện đúng, đủ các yêu cầu về hồ sơ chủ nhiệm.

- 100% học  sinh được thông báo kết quả học tập về gia đình qua sổ liên lạc điện tử.

-  Phấn  đấu  vận động 100% học sinh tham gia BHTN ( tự nguyện).

- 100% học sinh tham gia đóng học phí ( trừ HS gia đình là hộ nghèo).

4. Đối với giáo viên bộ môn:

- Thực hiện đúng việc đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, việc dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Đảm bảo việc chấm chữa bài và lấy điểm học sinh đúng quy định.

- Thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về dạy học môn tiếng Anh cấp THCS năm học 2017 – 2018. Trong quá trình dạy học giáo viên cần chú trọng  rèn luyện học sinh các kỹ năng căn bản, để các em vận dụng vào việc giải quyết các vần đề môn học, từng bước nâng cao chất lượng học tập bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường.

- Đảm bảo soạn giảng  đúng  phân phối chương trình.

-  Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn giảng, thực hiện đúng việc lồng ghép tích hợp nội dung giáo ATGT, giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong những môn có liên quan. Ngoài ra chú trọng  dạy học gắn với di sản ở các môn Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc.

- Sử dụng triệt để ĐDDH, tích cực làm ĐDDH để phục vụ cho tiết dạy.

-  Nắm chính xác năng lực học tập của học sinh môn mình phụ trách. Từ đó lập kế hoạch phụ đạo cho những học sinh yếu và bồi dưỡng đào tạo cho những học sinh có sở trường, năng khiếu  nhằm góp phần cho việc thi  HSG cấp huyện, cấp tỉnh  đạt hiệu quả.

- Tích cực học tập ở đồng nghiệp qua các tiết dự giờ, thao giảng, hội giảng của trường, cụm để nâng cao tay nghề.

- Tham gia các kỳ thi  giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.

- Thực hiện đúng việc lập kế hoạch dạy học năm và kế hoạch bài soạn.

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên thực hiện đúng tiến độ lấy điểm.

- 100% giáo viên đạt và vượt các chỉ tiêu về chất lượng bộ môn.

- Đảm bảo thực hiện tốt các loại HSSS theo quy định.

-  Phấn đấu không có học sinh yếu, kém  bộ môn.

- Thực hiện 1 bài giảng UDCNTT 04 tiết/ 01 đợt thi đua.

- 100% giáo viên đủ điều kiện thi GVG cấp trường và thi GVG các cấp.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chuyên môn học kỳ I năm học 2017- 2018 của trường THCS Thạnh Phong. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ bộ phận chuyên môn  để tiếp tục công tác chỉ đạo.                                                                                               

                                                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                   

 

*Nơi nhận:

- PGD (bc);

- Tổ CM, GV (để thực hiện);                                              

- Lưu CM.

                                                                                                  Ninh Chí Hùng

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG  CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 
  

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

BIỆN PHÁP

Tháng

8/2017

   - Biên chế lớp học  năm học 2017- 2018

   - Tựu trường ( 21/8/2017)

 

 

   - Thực hiện chương trình năm học 2017-2018

 -  Phối hợp Hiệu trưởng.

   - Thực hiện theo kế hoạch trường

  -  Lập kế hoạch triển khai Tổ chuyên môn.

  - Ngày 21/8/2017.

Tháng 9/2017

-  Khai giảng năm học.

- Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề

- Kế hoạch hoạt động NGLL

- Kế hoạch kiểm tra đầu năm

- 5 / 9 / 2017

-  Thực hiện qua trang trường học kết nối.

- Triển khai kế hoạch qua sinh hoạt chuyên môn.

 

Tháng 10/2017

 - Kiểm tra việc thực hiện chương trình theo chuẩn KTKN, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, công tác  dự giờ, thao giảng.

- Chuẩn bị công tác thi GVG cấp trường.

- Theo kế hoạch KTNB

 

 - Chuyên môn + Tổ trưởng.

 

 

- Theo lịch

Tháng 11/2017

 - Thi GVG vòng trường

 - Hướng dẫn kiểm tra HKI.

  

  

Từ 02/11 đến 07/11/2017

- Theo hướng dẫn PGD

 - Tổng hợp các đề kiểm tra 1 tiết, học kỳ.

 

Tháng 12/2017

--Ra đề chuẩn bị kiểm tra HKI,

 Ôn tập chuẩn bị công tác kiểm tra học kỳ I

  

-  Tổ chức và kiểm tra công tác thi học kỳ I.

 

-  Hướng dẫn sơ kết học kỳ I.

  

   - Kết thúc HK I:

 

- Triển khai qua họp chuyên môn

 - Lập kế hoạch kiểm tra HKI

- Thực hiện theo các hướng dẫn của  Phòng GD&ĐT

        

- Theo khung chương trình năm học

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 316
Hôm qua : 102
Tháng 09 : 420
Năm 2022 : 2.103