Thursday, 29/09/2022 - 02:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Viễn

Quy chế chuyên môn THCS Gia Viễn năm học 2017 – 2018

Ban giám hiệu Trường THCS Gia Viễn, các tổ chuyên môn, giáo viên trường THCS Gia Viễn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tài liệu đính kèm: Tải về
 

PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS GIA VIỄN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 152 /QĐ – THCS GV

          

Gia Viễn, ngày 11  tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế chuyên môn Trường THCS Gia Viễn

 

TRƯỜNG THCS  GIA VIỄN

 

Căn cứ Luật giáo dục sửa đổi 2005;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGD&ĐT, ngày 09/6/217 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, về  sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo;

Xét đề nghị của bộ phận  chuyên môn.

 
QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành Quy chế chuyên môn THCS Gia Viễn năm học 2017 – 2018( Có văn bản kèm theo)

Điều 2: Ban giám hiệu Trường THCS Gia Viễn, các tổ chuyên môn, giáo viên trường THCS Gia Viễn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

                                         HIỆU TRƯỞNG

- BGH nhà trường;

           

- BCH Công đoàn(p/hợp);

 

- Các tổ chuyên môn(t/hiện);

                                                         

- Lưu: VT, CM.

 

 

                                                

 

                                        

 

                                            Hà Thị Uyên

 

PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS GIA VIỄN               Độc lp - T do - Hạnh phúc

                  

                                                                Gia Viễn, ngày 11  tháng 10 năm 2017 

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 -2018

( Ban hành kèm theo quyết định số 152 / QĐ - THCS  ngày 11  tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Gia Viễn)

 

CHƯƠNG 1.

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định việc thực hiện quy chế chuyên môn tại trường THCS Gia Viễn năm học: 2017-2018.  

2. Quy chế này áp dụng cho đối tượng là toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Gia Viễn.  

Điều 2. Mục đích.

1. Quy chế nhằm áp dụng thống nhất các quy định về nề nếp chuyên môn toàn trường.

2. Tạo thuận lợi cho tổ chuyên môn và Ban Giám Hiệu nhà trường trong việc quản lý, tổ chức và chỉ đạo công tác chuyên môn.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Những quy định tại quy chế trái với quy định của pháp luật, các quy định của ngành và các cấp quản lý giáo dục cấp trên thì không áp dụng quy chế này.

                                                         CHƯƠNG 2.

QUY ĐỊNH NỀ NẾP CHUYÊN MÔN

Điều 4. Kế hoạch dạy học.

1. Kế hoạch dạy học phải soạn đầy đủ theo phân phối ch­ương trình, đảm bảo 10%  số tiết/ môn học là tiết dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh, 4% thời lượng dành cho hoạt động trải nghiệm theo tinh thần công văn số: 300/PGDĐT ngày 20/09/2017 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại giờ dạy theo định hướng đổi mới PPDH, KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh từ năm học 2016-2017 (có mẫu giáo án tham khảo gửi kèm). Mỗi tổ/ nhóm xây dựng tối thiểu  2 chủ đề /học kì/môn học mà mình được phân công theo hướng dẫn chuyên môn số: 04/HD THCSGV ngày 21/9/2017 của Trường THCS Gia Viễn.

 + Mẫu giáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh (có Mẫu giáo án  đính kèm)

+ Mẫu giáo án dạy học theo chủ  đề (Mẫu giáo án theo HD:  04/ 21/09/2017)

+ Mẫu giáo án dạy trải nghiệm ( bài 45 phút có Mẫu giáo án đính kèm)

Các nội dung này đều phải có trong phân phối chương trình và được duyệt để thực hiện giảng daỵ trong nhà trường.

 Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo sự thống nhất chung của chuyên môn từ các năm học trước của Phụ trách bộ mộn của toàn huyện, không ngừng cải tiến ph­ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng theo hư­ớng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

2. Các phân môn phải có giáo án riêng. Không soạn gộp, các tiết dạy phải được đánh số thứ tự từ tiết 1 đến tiết cuối cùng của năm học và ghi rõ ngày soạn, ngày dạy.

3. Các tiết thí nghiệm thực hành phải đư­ợc chuẩn bị trư­ớc 1 – 2 ngày và phải báo cho nhân viên thiết bị trước 7 ngày.

4. Bài kiểm tra từ 45 phút trở lên phải báo tr­ước và có kế hoạch cho học sinh ôn tập. Đề ra phải sát, đúng trọng tâm chuẩn kiến thức, kĩ năng và chương trình giảm tải phù hợp với trình độ thực tế của học sinh. Đề, ma trận đề, h­ướng dẫn chấm bài kiểm tra phải đ­ược soạn cẩn thận trong kế hoạch dạy học và phải được tổ trưởng chuyên môn phê duyệt .

5. Cuối mỗi tiết lên lớp nên có phần rút kinh nghiệm để giúp cho lần soạn và lên lớp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

6. Giáo án dạy học đư­ợc thực hiện bằng soạn trên máy vi tính và in trên giấy A4. Khi lên lớp phải có giáo án dạy học do giáo viên trực tiếp soạn, các trường hợp đặc biệt phải báo cáo xin ý kiến Ban giám hiệu. Giáo án dạy học được tổ chuyên môn kiểm tra định kỳ hàng tuần, Ban giám hiệu kiểm tra 02 lần/học kỳ.

7.  Phải thực hiện số lượng tiết dạy có ứng dụng CNTT tối thiểu 04 tiết/đợt thi đua; Các tiết dạy ứng dụng CNTT phải đăng kí từ đầu năm học và ghi rõ sự chuẩn bị trong kế hoạch giảng dạy.

8. Tất cả các đề kiểm tra định kỳ (KT CLĐN, HKI - HKII), bài giảng có ứng dụng CNTT phải nộp file về chuyên môn nhà trường để lưu trữ.  

9. Nghiêm cấm sao chép Giáo án dạy học dưới mọi hình thức, nếu tổ chuyên môn, Ban giám hiệu kết luận là sao chép sẽ bị xếp loại chưa đạt và bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Lên lớp

1. Chuẩn bị chu đáo tr­ước khi lên lớp.

2. Ra vào lớp đúng giờ, vào muộn hoặc ra sớm quá 5 phút (không có lý do chính đáng) được tính như nghỉ tiết dạy không có lý do.

3. Tr­ước mỗi tiết học giáo viên phải kiểm tra số lư­ợng, trực nhật, vệ sinh và các quy định khác của nhà trư­ờng.

4. Thời gian kiểm tra bài cũ không quá 10 phút (có thể không thực hiện khâu này).

5. Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không có biểu hiện say bia, rượu khi lên lớp.

6. Chịu trách nhiệm quản lý học sinh, điểm danh, ghi tên học sinh vắng từng tiết học vào sổ ghi đầu bài. Nhận xét cho điểm tiết học theo đúng quy định.

7. Trong giờ dạy không đ­ược cho học sinh ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt). Không thi hành kỉ luật học sinh bằng cách gọi lên đứng trên bảng hoặc các hình thức khác gây tổn thương tâm lý, xúc phạm thân thể, nhân phẩm học sinh. Các tiết giảm tải, tiết thể dục do thời tiết xấu không thực hiện dạy được phải được Ban giám hiệu nhà trường nhất trí cho nghỉ mới được nghỉ và phải quản lớp.

8. Kết thúc giờ dạy giáo viên giành 5 – 10 phút củng cố và h­ướng dẫn học sinh tự học; công khai các lỗi vi phạm, phê rõ các ­ưu điểm, khuyết điểm và xếp loại giờ học vào sổ ghi đầu bài. Những lỗi vi phạm nặng phải báo giáo viên chủ nhiệm xử lý theo quy định và trực tiếp phản ánh với Ban giám hiệu nhà trường.

9. Hoàn thành ch­ương trình đúng thời gian quy định.

Điều 6. Kiểm tra chấm bài cho điểm

1. Số lần kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ từng môn học theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh. Kiểm tra định kì theo phân phối chương trình.

2. Các bài kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh. Tuyệt đối không để học sinh quay cóp, gian lận trong khi làm bài kiểm tra.

3. Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót, có lời phê đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 01 tuần, bài kiểm tra định kì trả sau 02 tuần. Riêng kiểm tra Ngữ văn trả bài theo phân phối của chương trình.

4. Kết quả học tập của học sinh đ­ược giáo viên bộ môn trực tiếp vào sổ gọi tên ghi điểm hàng ngày và cập nhật vào cổng thông tin giáo dục đào tạo VNPT School.

5. Học sinh nào không được dự kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù.

6. Kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá đ­ược tinh thần thái độ học tập của học sinh.

7. Sau khi chấm và trả bài kiểm tra định kỳ theo đề chung toàn trường, giáo viên bộ môn phải nộp toàn bộ bài kiểm tra của học sinh về chuyên môn nhà trường lưu giữ trong thời hạn 03 năm.

8. Vào điểm và chữa điểm đúng quy định tuyệt đối không chữa điểm tùy tiện trái quy định, thay đổi trang của sổ điểm lớp mang sổ điểm ra khỏi nhà trường khi chưa được sự nhất trí của nhà trường.

Điều 7. Dự giờ, thao giảng, thi GVG cấp trường

1. Hàng tháng thực hiện dự giờ tối thiểu: Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên ( Thực hiện theo kế hoạch năm học)

2. Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy theo quy định.

3. Hàng năm các giáo viên tham dự Hội thi giáo viên giỏi cấp trường trong học kỳ I (đối với giáo viên xếp loại chyên môn năm học trước từ loại khá trở lên). Tất cả giáo viên thao giảng ít nhất 01 lần trong học kì. Kế hoạch, nội dung thi giáo viên giỏi, thao giảng do Ban giám hiệu nhà trường xây dựng. (phải lưu sản phẩm học tập để làm minh chứng phục vụ công tác kiểm tra)

4. Tiết dạy đ­ược đánh giá ghi vào phiếu đánh giá giờ dạy theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT . Phiếu đánh giá giờ dạy sẽ đ­ược l­ưu giữ trong hồ sơ xếp loại giáo viên hàng năm.

Điều 8. Sáng kiến kinh nghiệm

Mỗi ng­ười đều phải luôn luôn đúc rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao hiệu quả giảng dạy và công tác.

Trong một năm học mỗi giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở phải có một sáng kiến kinh nghiệm và đ­ược đăng ký với tổ chuyên môn, nhà trường vào đầu tháng 9 hàng năm và được thực hiện suốt năm học.

Hội đồng khoa học nhà trư­ờng có trách nhiệm đánh giá xếp loại sáng kiến kinh nghiệm.

Tuyệt đối không sao chép công trình nghiên cứu khoa học của người khác làm sáng kiến kinh nghiệm của bản thân.

Điều 9. Bồi dưỡng thường xuyên.

1. Cá nhân nghiên cứu kĩ thông tư số 31 về bồi dưỡng thường xuyên của BGD&ĐT. Xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân nộp tổ chuyên môn kiểm tra phê duyệt, nộp nhà trường (kế hoạch BDTX cá nhân sao 3 bản nộp tổ CM)

2. Nhà trường căn cứ kế hoạch BDTX cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho nhà trường năm học 2017-2018, trình phòng giáo dục phê duyệt.

3. CBGV, NV phải thực hiện học tập theo kế hoạch, tuyệt đối không hình thức chống đối mà phải nêu cao tinh thần tự học. Không sao chép kết quả, kế hoạch học tập của đồng nghiệp.

4.Các nội dung cá nhân tự học được, phải ghi lại việc áp dụng kiến thức đó vào vào thực tế như thế nào tại đơn vị.

5. Đánh giá kết quả học tập theo thông tư 26 của BGD&ĐT, nhà trường cho viết bài thu hoạch đánh giá theo đúng hướng dẫn đánh giá việc vận dụng việc tự học vào thực hiện nhiệm vụ được giao, lưu hồ sơ, xây dựng báo cáo phòng giáo dục.   

Điều 10. Kỷ luật lao động

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, không vào chậm ra sớm. Thực hiện dạy đúng theo thời khóa biểu, không tự ý đổi giờ hoặc tự ý nhờ người dạy thay.  

2. Trong các ngày lễ, các hoạt động tập thể toàn trường cán bộ giáo viên, nhân viên phải có mặt trước thời điểm bắt đầu hoạt động 30 phút. Giáo viên có mặt tại trường trước các tiết dạy 10 phút. Giáo viên chủ nhiệm (nếu có giờ ở đầu buổi) có mặt tại lớp trong các giờ truy bài để hướng dẫn học sinh học tập và sinh hoạt Đội theo kế hoạch của Liên đội.

3. Cán bộ giáo viên, nhân viên GVCN, GV có tiết dạy ở ngày thứ hai phải tham dự tiết chào cờ đầu tuần. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ  phải trực tiếp xin phép Hiệu trưởng, xin nghỉ tiết xin phép Ban giám hiệu và có lý do chính đáng đúng theo quy định Luật lao động.

4. Cán bộ giáo viên đi công tác; nghỉ ốm, nghỉ việc cá nhân dài ngày khi đến báo cáo Hiệu trưởng phải bàn giao công việc, hồ sơ liên quan về Tổ chuyên môn để phân công người khác thay thế.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo, lập kế hoạch

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, lập kế hoạch theo quy định.

Các báo cáo của TTCM, phải đảm bảo phản ảnh đầy đủ, chính xác, khách quan các hoạt động của nhà trường và nộp đúng thời gian theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

Các kế hoạch năm, tháng, tuần của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thể hiện rõ ràng, chi tiết và được phê duyệt theo phân cấp quản lý.

Điều 12. Hồ sơ lớp và công tác bảo quản

1. Hồ sơ lớp gồm: sổ ghi đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi biên bản họp lớp, sổ biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, các biên bản xử lý vi phạm của học sinh, sổ liên lạc, sơ đồ chỗ ngồi.

2. Sổ ghi đầu bài là một trong những hồ sơ quan trọng của lớp ( phản ánh tình hình, đánh giá tiết học, nhật ký thực hiện tiến độ ch­ương trình, phản ánh tinh thần thái độ của học sinh ...).

a. Giáo viên chủ nhiệm phải có trách nhiệm cao trong việc lựa chọn học sinh ghi chép, bảo quản sổ mượn, trả sổ hàng ngày đúng nơi quy định. Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm tổng hợp tuần trên sổ ghi đầu bài theo đúng hướng dẫn, báo cáo những sự việc đặc biệt lên Hiệu trưởng. Ban giám hiệu định kỳ kiểm tra 01 lần/tháng. Cuối học kỳ, cuối năm học giáo viên chủ nhiệm các lớp nộp sổ ghi đầu bài về Ban giám hiệu lưu giữ lâu dài tại trường.

b. Hàng tuần giáo viên chủ nhiệm phải ký khóa sổ, nộp sổ về Văn phòng để Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiểm tra, nhận xét, tổng hợp và khóa cuối tuần.

c. Khi bị mất mát, h­ư hỏng, văn thư, giáo viên chủ nhiệm và học sinh được phân công cất giữ sổ sách lớp phải lập biên bản xác minh sự việc, báo cáo Hiệu trưởng xin biện pháp xử lý.

d. Sổ ghi biên bản sinh hoạt do giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ sổ sách lớp bảo quản và ghi chép tất cả các cuộc họp lớp.

3. Sổ gọi tên ghi điểm (Tiếp tục thực hiện cho đến khi thay bằng sổ điểm điện tử)

Giáo viên chủ nhiệm ghi chép nội dung ở các trang sổ theo quy định, giáo viên bộ môn cập nhật điểm học sinh hàng ngày. Cuối học kỳ giáo viên các bộ môn cộng điểm Tbm học kỳ và Tbm cả năm.

Giáo viên chủ nhiệm tổng hợp điểm Tbcm học kỳ và Tbcm cả năm, đánh giá, xếp loại học sinh, xét học sinh lên lớp, lưu ban. Lập danh sách học sinh khá giỏi, danh sách học sinh yếu phải kiểm tra lại nộp về ban giám hiệu nhà trường theo quy định.

Điều 13. Quy định thực hiện hồ sơ cá nhân và hồ sơ các tổ chuyên môn

* Hồ sơ giáo viên

                      - Giáo án bộ môn được phân công giảng dạy

                      - Giáo án HĐGDNGLL, HN (theo PCCM)

                      - Sổ báo giảng

                      - Sổ điểm cá nhân

                      - Sổ chủ nhiệm (nếu chủ nhiệm)

                      - Sổ kế hoạch cá nhân

                      - Sổ hội họp

                      - Sổ BDTX

* Hồ sơ tổ chuyên môn

                        1/ Sổ công tác tổ:

          - Kế hoạch hoạt động của tổ, trong đó nêu các chỉ tiêu định mức: Dự giờ, làm đồ dùng dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích, hội giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp………..

          - Phân công công tác trong tổ

          - Theo dõi thực hiện chương trình, phân công dạy thay dạy bù

                   2/ Sổ ghi ghi biên bản họp tổ, thảo luận , chuyên đề…

          3/ Hồ sơ lưu các văn bản chỉ đạo của chuyên môn

          4/ Theo dõi kết quả học tập bộ môn của học sinh (biểu mẫu thống kê theo VNPT)

          5/ Sổ duyệt các đề kiểm tra 1 tiết các bộ môn của các khối lớp (mẫu cung theo thiết kế  đ/c Tú)

          6/ Sổ theo dõi thi đua (Nếu có)

- Các loại hồ sơ phát sinh trong quá trình hoạt động chuyên môn: Lưu chuyên đề, SKKN – GPHI, hồ sơ dự giờ, KT hồ sơ, biên bản thanh tra toàn diện GV, các kế hoạch hoạt động của tổ ...

Điều 14. Định mức lao động

Thực hiện theo thông tư 15/2013/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

CHƯƠNG 3.

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 15. Khen thưởng

Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các quy định trong quy chế này được xét khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất theo các quy định hiện hành của nhà nước, của ngành, của nhà trường.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định trong quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành và của nhà trường.

CHƯƠNG 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Quy chế này có hiệu lực kể từ năm học 2017 – 2018. /.

                                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                             Ninh Chí Hùng

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hà Thị Uyên

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                       

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 316
Hôm qua : 102
Tháng 09 : 420
Năm 2022 : 2.103